Dipak LimbuDate of birth-4th May,1983 (२०४० वैशाख २१)
Birth Place-Prakashpur-8, Sunsari
Education-+2
Albums-Nepali Tara,Shrota, Phool
Awards
Chinnalata Puraskar-2063
Best Vocal 2064 Film Award