Karishma ManandharBorn-june 9,1974
Borth place-Jharuwarashi,lalitpur
Husband-Binod Manandhar
First movie-santan (B.S 2042)